Chiều 1/4, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.

Ngày 5/9/2014, Ban Bí thư đã ký ban hành các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Việc ban hành và chỉ đạo thực hiện các Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng những chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu, đề xuất về chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp hoặc nhiệm vụ đột xuất do cấp có thẩm quyền giao; đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị nêu rõ thực hiện các quy chế phối hợp, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực hiện và đạt hiệu quả bước đầu một số công tác. Từ khi có các Quy chế phối hợp, chế độ trao đổi thông tin đã tốt hơn; việc trao đổi, bàn xử lý công việc liên quan đến các cơ quan phối hợp được chú ý hơn...

Trong năm 2015, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng.

Các cơ quan tập trung hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng có liên quan đến chức năng của mỗi cơ quan hoặc khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao.

Ban Nội chính Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo và chủ động, tích cực thu hồi có hiệu quả tài sản tham nhũng trong quá trình xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đôn đốc các cơ quan giám định đẩy nhanh tiến độ thực hiện các yêu cầu giám định để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc phạm vi phối hợp.

Các cơ quan phối hợp tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chú trọng việc trao đổi thông tin, tài liệu, đề xuất cách thức tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án bảo đảm hiệu quả, kịp thời.

Các cơ quan chủ động phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tập trung giải quyết, xử lý bảo đảm chất lượng, tiến độ đối với 16 vụ án, bốn vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Các cơ quan chủ động phối hợp xử lý đối với các vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia và tai tệ nạn xã hội dễ tạo thành điểm nóng; tổ chức sơ kết, tổng kết đối với một số vụ án lớn, phức tạp dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được xử lý dứt điểm thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định từ khi có Quy chế, chất lượng công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Việc Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp là hết sức cần thiết và có tác dụng thiết thực trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thông qua thực hiện Quy chế, số lượng các vụ án tham nhũng, kinh tế được phát hiện, điều tra xử lý nhiều hơn so với trước đây.

Việc xử lý những tin báo tố giác tội phạm có liên quan đến tham nhũng có hiệu quả cao hơn, tỷ lệ xử lý cao hơn. Nhiều vụ án tồn đọng, vướng mắc kéo dài trước đây được giải quyết dứt điểm.

Các cơ quan đã tham mưu đề xuất thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng ở các địa phương; tiến hành rà soát, đề xuất bổ sung các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm để đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, xử lý... tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan cần tăng cường thực hiện tốt hơn, đầy đủ các nội dung Quy chế phối hợp; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phối hợp; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị cần tăng cường mở rộng công tác phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng. Các cơ quan tố tụng Trung ương cần phối hợp ngay từ đầu khi giải quyết các vụ án lớn.

Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế.

Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan phối hợp tham mưu cho Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng những cơ chế chính sách về khen thưởng, kỷ luật trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục duy trì giao ban định kỳ để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.

Ban Nội chính Trung ương với tư cách là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cần phát huy tốt hơn vai trò của mình trong công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương./.