Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1368/TTg-VIII về việc yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch cụ thể, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

Công văn của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận tổ chức phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, lập thành tích kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

Các bộ, ngành và chính quyền các cấp tăng cường phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất cùng các điều kiện khác để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại; chỉ đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện để kiều bào hướng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lựa chọn, giới thiệu nhân sự là đại diện kiều bào tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; tiếp đón các đoàn khách quốc tế tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, về chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các công việc, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.