Chiều 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2013-2016 nhằm vận động, hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa bàn biên giới, hải đảo vững mạnh.

Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới, hải đảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực dân tộc và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Nội dung tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc ở địa bàn biên giới, hải đảo. Hai bên phối hợp xây dựng chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các xã, phường, thôn bản trên địa bàn biên giới với các nội dung thiết thực về khoa học kỹ thuật; nông, lâm nghiệp; xóa đói giảm nghèo; thể thao văn hóa; y tế cộng đồng; bảo vệ môi trường; phòng chống tệ nạn xã hội...

Ban Dân tộc các địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng vận động, hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào các dân tộc tích cực tham gia lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo; lồng ghép chính sách dân tộc với các dự án phát triển kinh tế quốc phòng, an ninh.

Hai bên phối hợp biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình thanh niên dân tộc có thành tích trong học tập, lao động, sản xuất; vận động đoàn viên thanh niên bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống mới...

Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị thường xuyên nắm tình hình địa bàn biên giới, hải đảo, phát hiện những tồn tại, hạn chế; kịp thời đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới, hải đảo.

Giai đoạn 2011-2013, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đôi Biên phòng đã thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với chủ đề “Tăng cường công tác vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.”

Sự phối hợp giữa hai đơn vị đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, động viên đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, qua đó, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc./.