(Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN)

Sáng 8/9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai giảng năm học mới, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện nêu rõ thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xuất phát từ yêu cầu mới đặt ra, trong năm học 2016-2017, Học viện hướng tới một sự khởi sắc với phương châm “Kỷ cương, đồng bộ, đổi mới và hiệu quả” và công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng: Cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn.

Học viện tiếp tục mở rộng hợp lý quy mô đào tạo gắn chặt với việc nâng cao chất lượng các hệ đào tạo; hình thành các chương trình mới về bồi dưỡng nâng cao cho các chức danh cán bộ lãnh đạo trong tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Học viện chú trọng cập nhật, bổ sung, vận dụng những quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào bài giảng; tăng cường tổng kết thực tiễn, giới thiệu các mô hình và kinh nghiệm phát triển, chia sẻ tri thức toàn cầu và khu vực một cách có chọn lọc vào trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Học viện sẽ tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn sâu về nhiệm vụ, phương pháp giảng dạy của giảng viên, nhằm nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá chính sách, phát huy vai trò của học viên trong nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn; chú trọng xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế đào tạo theo hướng bám sát các quy định của Đảng, quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo, đảm bảo tính đặc thù và sự quản lý hệ thống của toàn Học viện.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã biểu dương những nỗ lực, sự đóng góp trí tuệ, có trách nhiệm và đầy hiệu quả của tập thể lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức và học viên Học viện trong năm học vừa qua.

Công tác đào tạo đã từng bước đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, mở rộng quy mô, tăng cường hợp tác quốc tế và theo sát tình hình thực tiễn.

Học viện đã tích cực triển khai các lớp bồi dưỡng theo chức danh, trong đó có lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp ở Trung ương, lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các tỉnh, thành phố.

Cùng với công tác đào tạo, Học viện đã quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận và tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Nhiều chương trình, đề tài khoa học, tổng kết thực tiễn đã được triển khai, qua đó cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Gợi mở một số vấn đề để Học viện triển khai trong năm học mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Để góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này, Học viện phải tiếp tục đổi mới toàn diện hơn nữa công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu, phát triển lý luận phục vụ đào tạo, ngang tầm với đòi hỏi của thực tế.

Học viện cần bám sát vào mục tiêu "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng" để triển khai tích cực, hiệu quả các mặt công tác nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," 'tự chuyển hóa" trong nội bộ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo đặc biệt, đào tạo ra những cán bộ lãnh đạo chính trị có tầm tư duy chiến lược và phương pháp luận thực tế để đảm đương các vị trí then chốt trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương.

Nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo và giảng dạy của Học viện phải lấy học viên làm trung tâm, căn cứ vào tình hình thực tế, bám sát thực tế và kịp thời đề xuất chủ trương, chính sách xử lý hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Học viện cần tiếp tục đổi mới đào tạo một cách toàn diện, trong đó đổi mới phương châm, nguyên tắc, phương pháp, chương trình và nhất là nội dung đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng, phù hợp với từng đối tượng; tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy, học tập; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, học tập qua thực tiễn và tiếp thu những tinh hoa của nhân loại.

Công tác đào tạo cần tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược vừa có tâm, vừa có tài, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các học viên tích cực học tập, nghiên cứu sâu sắc lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm bắt kịp thời những tri thức hiện đại cần thiết cho lĩnh vực công tác của mình.

Cùng với việc nâng cao tri thức và trình độ lý luận, các học viên cần xây dựng cho mình tầm nhìn chiến lược, có tư duy đột phá, cách tiếp cận từ thực tiễn và hoạt động có hiệu quả; rèn luyện năng lực phát hiện, xử lý những vấn đề mà công cuộc đổi mới đất nước đang đòi hỏi.

Các học viên phải có trách nhiệm cùng với Học viện phát triển hệ thống lý luận của Đảng ta trên cơ sở thực tiễn công tác của mình./.