Ban giám đốc điều hành Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua khoản hỗ trợ tài chính 7,9 triệu euro (10,694 triệu USD) từ Quỹ Ủy thác Tây Ban Nha-IFAD cho Phát triển Nông thôn Bền vững cho các hộ gia đình nghèo ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Quỹ Ủy thác Tây Ban Nha-IFAD được chính phủ Tây Ban Nha và IFAD thành lập năm 2010 với số tiền tài trợ hoàn lại là 300 triệu euro cho việc đồng tài trợ an ninh lương thực.

Quỹ được thành lập với nguồn tài chính cấp bởi Quỹ Thúc đẩy Phát triển của Cơ quan Hợp tác quốc tế Tây Ban Nha (FONPRODE) và có chức năng phối hợp với các chương trình của IFAD. Khoản hỗ trợ được thông qua sẽ chủ yếu được sử dụng cho việc phát triển công tác quy hoạch theo định hướng thị trường và hỗ trợ tài chính nông thôn.

Khoản 7,9 triệu euro từ Quỹ Ủy thác Tây Ban Nha-IFAD sẽ giúp kết hợp các khoản vay từ IFAD và các khoản hỗ trợ khác đã được Ban giám đốc điều hành của IFAD thông qua trước đó.

Ngoài ra trong 15 năm qua, Cơ quan hợp tác phát triển Tây Ban Nha ở Việt Nam đã hỗ trợ phát triển nông thôn Việt Nam thông qua nhiều dự án ở các lĩnh vực khác nhau./.