Thanh Hoa da bo nhiem 94 can bo thieu dieu kien, tieu chuan chuc danh hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2019.

Nhiều vi phạm trong tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm công chức

Theo Kết luận thanh tra, nhìn chung Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành... trong đó, có 44 công chức được bổ nhiệm sau thời điểm 28/12/2017.

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như: Chủ trương, phê duyệt chủ trương; đề xuất phương án nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết (đối với hồ sơ bổ nhiệm lần đầu nguồn tại chỗ); trao đổi với người được bổ nhiệm; làm việc với cơ quan, tổ chức nơi đi, nơi đến nhận xét (đối với hồ sơ bổ nhiệm lần đầu nguồn nơi khác); đánh giá, nhận xét của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đối với công chức được xem xét bổ nhiệm lại.

Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 168 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định.

Hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không được lưu giữ tại Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý; hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chưa đảm bảo thành phần theo quy định (thiếu phiếu bổ sung lý lịch công chức; chưa lập mã số hồ sơ để lưu trữ; chưa mở sổ đăng ký, sổ giao nhận, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng); nhiều cơ quan, tổ chức chưa thực hiện báo cáo việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Tại thời điểm thanh tra, có 2 cơ quan, tổ chức và 9 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định; 7 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó có 9 hợp đồng lao động được hưởng chế độ phụ cấp công vụ.

Bên cạnh đó, 13 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2010/NĐ-CP vượt quá so với chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; 18 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

[Đoàn Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Thanh Hóa]

Qua kiểm tra 120 hồ sơ cho thấy, các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo thẩm quyền, cơ bản đã đáp điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng; 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ; đến thời điểm thanh tra, 29 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; 3 công chức chưa được xếp ngạch, bậc lương theo quy định.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 15 trường hợp cơ bản đã đáp ứng trình tự, thủ tục theo quy định. Song, có 7 trường hợp được xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện nhưng trước đó chưa được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định (trong đó có 6 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh và 1 trường hợp quyết định tuyển dụng không căn cứ vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức); 15 công chức được xét chuyển chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; một số hồ sơ xét chuyển không đảm bảo thành phần hồ sơ.

Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều cơ quan, tổ chức áp dụng chính sách thu hút của tỉnh để tuyển dụng, bố trí, sắp xếp người tốt nghiệp đại học, sau đại học vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc vào công chức cấp xã không qua thi tuyển hoặc xét tuyển, trong đó có 16 người trong giai đoạn thanh tra.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ sau 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức; báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để tiến hành rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tỉnh cũng tiến hành rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với các trường hợp được sắp xếp, bố trí vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước theo chính sách thu hút của tỉnh không qua tuyển dụng công chức kể từ thời điểm Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành (trong đó có 10 trường hợp nằm trong giai đoạn thanh tra); bố trí công tác phù hợp đối với 3 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở có bằng chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm; giao biên chế công chức, viên chức cho các cơ quan, tổ chức theo đúng quy định; thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục; quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục quy định.

Tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức rà soát, xử lý  đối với 33 trường hợp (trong đó có 6 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút; 2 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức không có căn cứ tuyển dụng; 2 trường hợp chưa làm quy trình xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên và 8 trường hợp chuyển từ viên chức, người có kinh nghiệm công tác thành công chức; 7 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức; 5 trường hợp chuyển xếp ngạch không qua thi.

Bên cạnh đó còn có 1 trường hợp tuyển dụng không đúng phương thức; 2 trường hợp không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng; 44 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau thời điểm 28/12/2017 còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn danh; bố trí công tác phù hợp đối với 4 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có bằng chuyên môn hoặc ngạch công chức chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị lãnh đạo tỉnh rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ sau 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục theo quy định.

Tỉnh chấm dứt việc sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên để có hình thức xử lý phù hợp./.

Vân-Tuấn (TTXVN/Vietnam+)