Để khắc phục những bất cập đang tồn tại trong hệ thống các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Đề án "Sắp xếp các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2025."

Theo đề án, đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ giải thể, sáp nhập 13 trường trung học phổ thông vào các trường trung học phổ thông khác và thành lập mới 1 trường trung học phổ thông chuyên biệt, là trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa tại huyện Ngọc Lặc.

Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm mỗi huyện có ít nhất 1 trường trung học phổ thông có quy mô không quá 45 lớp; sắp xếp lại các trường trung học phổ thông quy mô nhỏ, chất lượng giáo dục thấp, hoặc có vị trí địa lý không phù hợp.

Đối với khu vực miền núi, nếu các trường trung học phổ thông có quy hoạch phù hợp nhưng quy mô nhỏ thì ghép thêm trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn xã thành trường phổ thông nhiều cấp học. Phương án bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường trung học phổ thông thuộc diện giải thể, sáp nhập được thực hiện theo quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

[Thanh Hóa có 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối xét tuyển đại học]


Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết việc sắp xếp các trường trung học phổ thông công lập hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 là một đề án lớn và cần thiết, ảnh hưởng tới nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Để đề án sớm đi vào cuộc sống, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo Đề án "Sắp xếp các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2025." 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh dừng bổ nhiệm cấp phó tại các trường trung học phổ thông nhằm bảo đảm cho việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý; phối hợp cùng các địa phương nghiên cứu, tham mưu quy hoạch các trường tư thục ở những nơi có điều kiện. Các trường sau khi sắp xếp phải bảo đảm đạt chuẩn hoặc phù hợp với lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia đồng thời, các ban, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng nội dung, mục đích, ý nghĩa của đề án, tạo sự đồng thuận trong dư luận.

Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa hiện có 100 trường trung học phổ thông công lập, trong đó có 6 trường hai cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tuy nhiên, hệ thống trường trung học phổ thông công lập đang tồn tại nhiều bất cập, một số trường có quy mô nhỏ; nhiều trường có vị trí địa lý quá gần nhau; một số trường thiếu cơ sở vật chất, phải học nhờ cơ sở giáo dục khác; đội ngũ giáo viên thừa, thiếu cục bộ... Thực trạng này đòi hỏi phải sắp xếp lại các trường trung học phổ thông công lập để thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.