Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị kinh doanh.

Trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị kinh doanh cần triển khai các giải pháp để đáp ứng yêu cầu về đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo bậc đại học theo Quyết định số 7/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh theo quy định, trình Thu tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, Trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại hai trường: Cao đẳng Tài chính Kế toán I và Cao đẳng Bán công Quản trị Kinh doanh thuộc Bộ Tài chính.

Mục tiêu đào tạo của trường là đào tạo các học viên kinh tế đa ngành, có kỹ năng thực hành cao, thực hiện thành thạo các tác nghiệp về quản lý kinh tế cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế theo đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.