Ngày 5/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường Đại học Việt Bắc, trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trường Đại học Việt Bắc là cơ sở giáo dục đại học tư thục.

Trường hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh./.