Ngày 22/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các thành viên Đoàn kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và việc Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Báo cáo của các Ủy viên Thường vụ đã nhấn mạnh những nội dung chỉ đạo đồng bộ, kịp thời của Thành ủy Hà Nội trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Cùng với tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, mở rộng đối tượng đến cán bộ cấp phòng và cấp ủy viên, các cơ quan, đơn vị của thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc học tập quán triệt nghị quyết. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các ủy viên Thường vụ Thành ủy bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương.

Để khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng 6 nhóm giải pháp trọng tâm trong năm 2013 và những năm tiếp theo; tập trung vào đánh giá kiểm điểm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân; đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; thực hiện hiệu quả một số nội dung trọng tâm về đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của đoàn thể, chính quyền.

Các đại biểu nhất trí đánh giá qua thực hiện, nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng có bước chuyển biến tích cực; khơi dậy tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế yếu kém trên từng lĩnh vực công tác. Một số đơn vị nhiều năm tồn tại yếu kém trong thực hiện công tác, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã có chuyển biến tích cực.

Qua đợt kiểm điểm, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan đơn vị được nâng lên. Thông qua việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 4, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và cơ sở có tồn tại, hạn chế đã được tập trung khắc phục chỉ đạo, đạt được kết quả bước đầu như công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, quản lý đất đai, cải cách hành chính, công tác quản lý, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết vẫn còn có những hạn chế như việc lấy ý kiến và tham gia góp ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân ở một số cơ quan đơn vị còn hình thức, có nơi còn nể nang, né tránh. Công tác báo cáo kiểm điểm phê bình và tự phê bình, chuẩn bị tài liệu, báo cáo có liên quan phục vụ kiểm điểm ở một số đơn vị chuẩn bị còn chưa tốt. Việc chỉ ra những thiếu sót hạn chế, khuyết điểm của tập thể cá nhân trong quán trình kiểm điểm chưa nhiều.

Về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, sát với tình hình, nhiệm vụ ở địa phương đơn vị. Thông qua đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cán bộ đảng viên, tầng lớp nhân dân Thủ đô có nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ quan tâm đẩy mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị đã góp phần nâng cao nhận thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên.

Tại cuộc làm việc, Thành ủy Hà Nội đề nghị Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn Đảng, đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành nề nếp thường xuyên; tổ chức giao ban, tọa đàm với các địa phương, ban, ngành để tìm ra biện pháp hay, cách làm mới, chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc.

Lắng nghe nội dung báo cáo và kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Hà Nội là địa bàn quan trọng, tập trung số lượng đảng viên đông đảo, gần bằng 1/10 tổng số đảng viên cả nước. Những chuyển biến tích cực của Thành ủy Hà Nội trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chị thị 03 của Bộ Chính trị sẽ được cán bộ, đảng viên, người dân cả nước theo đó học tập, noi gương. Từ những bài học thực tiễn được đúc rút, Thành ủy Hà Nội cần thẳng thắn đóng góp ý kiến nhiều hơn cho Trung ương.

Chủ tịch nước cho rằng sau thực hiện kiểm điểm, tự phê bình, những mặt tiêu cực hạn chế cần phải thẳng thắn chỉnh sửa, những mặt tích cực cần kế thừa phát huy và có cơ chế để tạo thuận lợi cho việc thực hiện.

Chủ tịch nước căn dặn quá trình triển khai nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội cần lắng nghe ý kiến nhân dân, để tìm ra ưu điểm, khuyết điểm, nghiêm túc duy trì nề nếp, gắn việc triển khai nghị quyết, chỉ thị với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính quyền, với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị./.

Hoàng Giang (TTXVN)