Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Ngày 5/7, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo đại hội điểm trước khi triển khai diện rộng và đại hội thí điểm thực hiện chủ trương đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 30/6, Đảng bộ Thành phố đã có 2.335/2.346 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội (còn 11 tổ chức cơ sở đảng chưa tiến hành đại hội do gặp một số khó khăn).

Nhìn chung, việc chỉ đạo chuẩn bị văn kiện được thực hiện đúng quy trình hướng dẫn. Công tác nhân sự trước và trong đại hội được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác tổ chức điều hành đại hội được thực hiện theo đúng chương trình, kịch bản chi tiết, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy định.

Về thực hiện thí điểm chủ trương đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy và đại hội điểm rút kinh nghiệm, đến nay, 6/67 đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở đã tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm, gồm bốn đảng bộ quận, huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy (Tổng Công ty Bến Thành trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2) và hai đảng bộ tổ chức đại hội điểm để rút minh nghiệm trước khi triển khai diện rộng (quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè).

Ban Chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 đánh giá với kết quả bước đầu, các đơn vị thực hiện thí điểm đã cơ bản đạt được yêu cầu mở rộng dân chủ trực tiếp trong việc thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, đề cao trách nhiệm của đại biểu trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng cấp ủy, chất lượng người đứng đầu đảng bộ quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở.

Cụ thể, kết quả bầu cử ban chấp hành đảm bảo yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cán bộ nữ cơ bản đạt yêu cầu (từ 28,2-41,36%). Các bí thư, phó bí thư đều trúng cử với tỷ lệ cao. Văn kiện đã được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị đại hội, các cấp ủy có sự quan tâm tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân tại địa phương, đơn vị.

Từ thực tế tổ chức đại hội điểm tại sáu đảng bộ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã rút ra được một số kinh nghiệm cơ bản gồm phải quán triệt sâu, kỹ và chấp hành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của các ban Thành ủy về nội dung, quy trình công tác nhân sự và việc tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội cần bố trí thời gian phù hợp để đại biểu tiếp tục thảo luận thiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Công tác chuẩn bị nhân sự cần thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ định kỳ rà soát bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường, khẳng định uy tín đối với đảng bộ. Bên cạnh đó, trong quá trình chỉ đạo đại hội, các cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm để tạo niềm tin của nhân dân địa phương và của đảng viên, cán bộ, công chức viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá công tác tổ chức đại hội cơ sở, đại hội điểm đã được chỉ đạo khá tốt, đúng theo tinh thần, hướng dẫn của Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 114 -KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đến nay, công tác tổ chức đại hội cơ sở đã cơ bản hoàn thành. Việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cũng thực hiện khá tốt, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, quá trình tổ chức đại hội các cấp vẫn còn một số hạn chế về công tác tổ chức đại hội, nhân sự cần rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội đảng bộ trên cơ sở sắp tới được tốt hơn.

Để đảm bảo tiến độ, yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ, cấp ủy cần chuẩn bị nội dung đại hội sát với tình hình chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị, trong đó tập trung vào công tác tổng kết chăm lo đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh. Nội dung báo cáo chính trị cần thể hiện cho người dân thấy gần gũi, sát thực với mình, với địa phương.

Mặt khác, báo cáo cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh trùng lắp, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra; lấy được nhiều ý kiến của đóng góp của nhân dân. Công tác nhân sự cần đảm bảo cơ cấu, nhất là về độ tuổi, cán bộ nữ; bố trí, sắp xếp hợp lý đối với cán bộ không tái cử, không trúng cử cấp ủy.

Về công tác tổ chức đại hội, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy cần chuẩn bị tổ chức kỹ càng, chú ý từng chi tiết nhỏ, trong quá trình tổ chức đại hội cần linh hoạt, nhuần nhuyễn; chú trọng đến công tác tuyên truyền, thể hiện đây là hoạt động sinh hoạt chính trị của toàn dân, gắn liền với các vấn đề người dân quan tâm, những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua.

Về các công việc sau khi tổ chức đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng lưu ý, các cấp ủy cần bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội, trong đó cần đảm bảo yêu cầu rõ việc, rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân phụ trách để việc triển khai có hiệu quả, kết quả được hay không được đều có "địa chỉ" chịu trách nhiệm rõ ràng./.