Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát vừa nhất trí phải tháo gỡ vướng mắc để việc nhập khẩu thủy sản sống làm thực phẩm được thuận lợi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng việc nhập khẩu thủy sản sống cần đảm bảo phù hợp với quy định của các luật có liên quan như Luật Thương mại, Luật Đa dạng sinh học, Luật Thủy sản…

Để tháo gỡ các vướng mắc và làm tốt công tác này trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm Thủy sản và Nghề muối khẩn trương đề xuất đưa nội dung quy định việc nhập khẩu thủy sản sống để làm thực phẩm trong Thông tư sửa đổi, bổ sung của Bộ để hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, để trình Bộ ban hành (hoàn thành trước 30/01/2011).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường khẩn trương xây dựng, trình Bộ ban hành Quy trình đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống để làm thực phẩm (hoàn thành trước 30/01/2011)./.