Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1724/QĐ-TTg về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch và trách nhiệm của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Theo quyết định này, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính kể từ ngày 19/11/2012.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính có trách nhiệm tư vấn với Thủ tướng Chính phủ về các đề xuất, sáng kiến cải cách quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân; giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Tư pháp cũng là cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính với thành phần là đại diện của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức khác.

Trước đó, theo Quyết định 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục kiểm soát thủ tục hành chính đã chuyển chuyển nhiệm vụ và bộ máy từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp kể từ ngày 19/11/2012./.

(TTXVN)