Sau một ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ đề ra. Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo về hội nghị. Báo VietnamPlus trân trọng đăng tải toàn bộ thông báo của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15:

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 09-01-2011, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã họp Hội nghị lần thứ 15 để xem xét lần cuối các công việc chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, các cơ quan chức năng hoàn tất các công việc còn lại để bảo đảm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp./.