Thong tan xa Viet Nam phoi hop cong tac voi Mat tran To quoc hinh anh 1Quang cảnh lễ ký. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 8/4, Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) giai đoạn 2015-2019 đã diễn ra tại Hà Nội.

Dự lễ ký có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VTV; ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc VOV.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh thời gian qua, các phương tiện thông tin truyền thông, đặc biệt là ba cơ quan truyền thông cấp quốc gia VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước thông qua diện bao phủ toàn quốc, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin. Điều này góp phần quan trọng làm cho nhân dân hiểu đúng đường lối chính sách của Đảng, thực tiễn phát triển đất nước; động viên, khuyến khích các phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân. Đây cũng chính là những nội dung gắn bó mật thiết với chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chính vì vậy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có chương trình phối hợp lần lượt với ba cơ quan VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam.

Sự phối hợp này góp phần quan trọng giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2014, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8. Từ kết quả đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo ba cơ quan VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam trong thời gian tới, cần có sự phối hợp tốt hơn, chặt chẽ hơn giữa bốn cơ quan trong công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng của các cơ quan truyền thông quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan phối hợp tăng cường tuyên truyền thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc, kết quả xử lý và hiệu quả xã hội sau giám sát. Các cơ quan phối hợp tuyên truyền về kết quả công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động đối ngoại nhân dân do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện. Đặc biệt, trong năm 2015, chú trọng tuyên truyền về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 12 của Đảng.

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam nhằm giúp các cơ quan hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cơ quan tuyên tuyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11); tuyên truyền về Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 nhiệm kỳ 2014-2019.

VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;" tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tuyên truyền về giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”…

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Các cơ quan phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc và hoạt động giám sát theo chuyên đề như tổng rà soát các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm (2014-2015); giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 11) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và công nghệ; chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân...

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động về công tác vận động, tập hợp kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động đối ngoại nhân dân do Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện cùng với các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam chú trọng tuyên truyền về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; tuyên truyền về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình hiệp thương, giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các cơ quan phối hợp triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp và các đoàn thể chính trị xã hội.

Những nội dung phối hợp từ năm 2015 đến năm 2019 sẽ được cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện hàng năm./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)