Thu tuong chi thi trien khai thi hanh Luat Bao ve moi truong hinh anh 1Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 hứa hẹn sẽ tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đẩy lùi ô nhiễm môi trường. (Ảnh minh họa: Hùng Võ/Vietnam+)

Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ thị số 26/CT-TTg yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ học thứ 7.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, cơ quan tập trung kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường đang có hiệu lực thi hành; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Ngoài ra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực Bộ, ngành mình quản lý có liên quan đến bảo vệ môi trường để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Trong quá trình xây dựng, thẩm định, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phối hợp lấy ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với Luật Bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai chương trình phổ biến, giáo dục Luật Bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức đến từng tổ chức, từng người dân. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về phía địa phương, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc của các Bộ, ngành và địa phương để báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/10/2014./.
Hùng Võ (Vietnam+)