Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng cho đến nay hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) kể cả chế độ tiền lương, tiền thưởng vẫn chưa có cơ chế riêng mà phải thực hiện theo cơ chế hiện hành như đối với doanh nghiệp nhà nước khác nên đã bộc lộ sự chưa phù hợp.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính và kết quả kiểm toán của SCIC, Thủ tướng nhấn mạnh SCIC được thành lập để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; thúc đẩy quá trình sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tập trung nguồn lực của Nhà nước để thực hiện những mục tiêu lớn.

Là đơn vị mới được thành lập theo mô hình mới nên quản lý của SCIC vừa phải triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy chế hiện hành, vừa phải nghiên cứu xác lập các điều kiện cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ để điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý, kinh doanh vốn nhà nước.

Tuy nhiên công tác nghiên cứu, cập nhật để bổ sung, điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động và quản lý của SCIC làm còn chậm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, SCIC cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về tổ chức và hoạt động của SCIC.

Căn cứ kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, rà soát đánh giá kết quả hoạt động, thực hiện cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán, quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của SCIC.

Thủ tướng chỉ đạo SCIC, Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines báo cáo đầy đủ căn cứ và điều kiện chi trả tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, nhân viên; phụ cấp kiêm nhiệm đối với các thành viên kiêm nhiệm; đồng thời giải trình rõ những kiến nghị về mức chênh lệch thu nhập bình quân của các thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu tại báo cáo của Đoàn kiểm toán.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính căn cứ quy định hiện hành, phân tích làm rõ tính hợp pháp và hợp lý của việc tính toán, xác định đơn giá tiền lương kế hoạch và thực hiện năm 2008 của SCIC; của các khoản thu nhập thực tế của các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; đề xuất các biện pháp xử lý đối với kết luận của Kiểm toán Nhà nước về quản lý tiền lương và thu nhập đối với lãnh đạo SCIC.

Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát lại chế độ tiền lương và thu nhập của các doanh nghiệp nhà nước; sớm trình Chính phủ Nghị định về quản lý tiền lương và thu nhập tại các công ty nhà nước theo hướng khuyến khích các công ty hoạt động có hiệu quả, chất lượng và năng suất lao động cao./.

(TTXVN/Vietnam+)