Hội nhập quốc tế từ nay đến 2020 cần được thúc đẩy trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, và các lĩnh vực chuyên ngành khác, trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Định hướng này được đề cập trong cuộc tọa đàm về “Hội nhập quốc tế thời gian qua và định hướng đến năm 2020” do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 30/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ nay đến năm 2020, hội nhập quốc tế về chính trị cần được thúc đẩy dựa trên cơ sở đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; cần được đẩy mạnh trên nhiều phương diện, cấp độ, lĩnh vực, đặc biệt chú trọng hợp tác chính trị trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế liên quan.

Hội nhập kinh tế cần được thúc đẩy dựa trên cơ sở chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế của đất nước, phù hợp với các xu thế phát triển và hợp tác kinh tế quốc tế và khu vực.

Hội nhập về quốc phòng-an ninh được triển khai theo đúng định hướng “Chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh,” phải phù hợp với các xu thế ở khu vực và trên thế giới; phát huy cao tinh thần độc lập, tự chủ và phục vụ tốt nhất cho các mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hướng tới các cấp độ và phạm vi hội nhập cao hơn trong lĩnh vực này.

Báo cáo về “Đánh giá quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác của Việt Nam giai đoạn 2001-2010” của Vụ Chính sách Đối ngoại-Bộ Ngoại giao nêu rõ sau 25 năm đổi mới tư duy đối ngoại, trong đó có 10 năm thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác, Việt Nam đã từng bước hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới và khu vực, trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Việt Nam cũng tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, mở rộng quan hệ và làm sâu sắc quan hệ, phát triển giao lưu, hợp tác mọi mặt với các nước.

Hội nhập quốc tế đã góp phần phát huy nội lực bên trong, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.