Ngày 18/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động của Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) tại Việt Nam 2011-2013.

Được thành lập năm 2010 tại Hà Nội, ưu tiên của ACWC là phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; thúc đẩy bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em khuyết tật; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, ra quyết định, quản lý và dân chủ.

ACWC cũng quan tâm đến hệ thống bảo vệ trẻ em; quyền đối với giai đoạn niên thiếu và giáo dục chất lượng; nâng cao các quyền kinh tế của phụ nữ liên quan tới quyền của phụ nữ về đất đai, tài sản...

ACWC Việt Nam được hình thành dựa trên các thành viên tự nguyện tham gia từ các cơ quan, tổ chức, bộ ngành, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia quan tâm đến việc thúc đẩy, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN; tạo ra kênh kết nối giữa các tổ chức tham gia mạng lưới ACWC Việt Nam với các cơ chế tổ chức quốc tế và khu vực về thúc đẩy, bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em.

ACWC Việt Nam cũng rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc thúc đẩy thực hiện các khuyến nghị cuối cùng của Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Ủy ban quyền trẻ em (CRC); xuất bản sách giới thiệu các điển hình tốt về thúc đẩy, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam.

Trong giai đoạn 2014-2015, Ủy ban ACWC Việt Nam sẽ tiếp tục kiện toàn mạng lưới hoạt động; tuyên truyền, chia sẻ thông tin và điển hình tốt từ ACWC các nước; tham vấn về các ưu tiên, dự thảo các văn kiện thuộc ACWC.

ACWC cũng xuất bản các ấn phẩm về rà soát, nghiên cứu và đề xuất việc thúc đẩy thực hiện các khuyến nghị cuối cùng của CEDAW và CRC.

Các đại biểu dự Hội thảo đánh giá cao những nỗ lực của ACWC trong thời gian qua đồng thời kiến nghị trong thời gian tới ACWC Việt Nam cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với các ACWC khu vực để tư vấn, đề xuất với các Chính phủ nhằm tiếp tục thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN./.


Phúc Hằng (TTXVN)