Tiep tuc doi moi, phat trien va nang cao hieu qua kinh te tap the hinh anh 1Nông dân tại một hợp tác xã thu hoạch rau sạch. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết số 13-NQ/TW) vừa ký Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết này.

Việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW bao gồm: kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phục vụ việc hoàn thiện thể chế, xây dựng dự thảo Nghị quyết mới của Trung ương về kinh tế tập thể.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021, các cấp ủy Đảng từ cơ sở đến Trung ương gồm: cấp huyện, cấp tỉnh; các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các cơ quan có liên quan triển khai Kế hoạch.

Tỉnh ủy, Thành ủy 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết và tổ chức Hội nghị tổng kết ở hai cấp: cấp huyện (chậm nhất trong tháng 9/2021); cấp tỉnh (chậm nhất trong tháng 10/2021).

[Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025]

Trước ngày 25/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực nông nghiệp.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Các báo cáo kết quả Hội nghị tổng kết gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 30/10/2021.

Trong tháng 12/2021, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)