Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 29/7, Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; thực hiện Chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm nay của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đoàn thể chính trị-xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội chủ trì Hội nghị.

Hội nghị xác định từ nay đến cuối năm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Kết luận số 83 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Các thành viên trong Khối tổ chức các phong trào thi đua của với các nội dung thiết thực. Các phong trào thi đua cần gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Khối tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để phát huy sức mạnh của đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế năm nay. Chất lượng công tác khen thưởng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục; quan tâm khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến…

Sáu tháng đầu năm nay, công tác thi đua-khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới. Các phong trào thi đua phát triển đồng đều, sôi nổi, rộng khắp, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên; trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Công tác chỉ đạo thực hiện thi đua-khen thưởng của các thành viên có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ…

Tuy nhiên, việc triển khai và tổ chức phong trào thi đua ở một số tổ chức Hội còn chậm, có nơi còn nặng về hình thức, thiếu nội dung, chỉ tiêu cụ thể. Việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các thành viên ở một số địa phương đối với phong trào thi đua ở cơ sở còn hạn chế. Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, với các ngành trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở một số địa phương chưa chặt chẽ, thường xuyên, cụ thể…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá về việc thực hiện chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm nay của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; thảo luận về dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi đua của Khối…

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; các tổ chức chính trị xã hội: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá thời gian qua các tổ chức chính trị-xã hội đã phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, có cách làm sáng tạo, phù hợp với các ngày lễ lớn của đất nước trong năm nay.

Hoạt động phối hợp thu thập ý kiến nhân dân được thực hiện tốt, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Việc thực hiện các phong trào thi đua đã có những kết quả nhất định, các tổ chức chính trị- xã hội cùng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện được 8 chương trình giám sát lớn trong hai năm 2014-2015.

Trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội khảo sát thực tiễn, trao đổi thông tin về đổi mới các phong trào thi đua và các cuộc vận động.

Kế tục 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo,” đi sát hơn với chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp chuyên đề với các tổ chức chính trị-xã hội để thống nhất các tiêu chí, hiệp thương chuyển hướng sang cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” từ đó mỗi tổ chức chính trị-xã hội sẽ tìm ra cách làm phù hợp với tổ chức, đơn vị mình.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tăng cường trao đổi, chia sẻ các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo mà mỗi tổ chức thành viên triển khai gắn với biểu dương những điển hình tiêu biểu.

Việc tuyên truyền 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cần gắn với việc thảo luận Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, làm rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức chính trị-xã hội, góp phần hình thành niềm tin vững chắc vào tương lai đất nước.

Mỗi thành viên, hội viên là một nhân tố sáng tạo, trên cơ sở nhìn thẳng vào những yếu kém, hạn chế, có biện pháp khắc phục, có trách nhiệm cá nhân để sửa chữa, hướng đến xây dựng đất nước phát triển, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh./.