Để phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng, ngày 8/11, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung buổi làm việc xung quanh tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Đoàn công tác đã nghe ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo, trao đổi ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh... của địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XI; đánh giá những thành quả, chuyển biến và những hạn chế, khuyết điểm về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại.

Bí thư Thành ủy cũng báo cáo về việc thực hiện ba khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; về những chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và sự vận dụng sáng tạo của Thành phố được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia; những vướng mắc về tư duy phát triển, về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung phát biểu ý kiến đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; về công tác chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Kết luận hội nghị, Trưởng đoàn công tác Đinh Thế Huynh chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại, tăng cường thu hút đầu tư, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế và về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong những năm vừa qua.

Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và những kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong các năm còn lại của nhiệm kỳ, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đã đề ra cũng như phát huy vai trò đầu tàu của một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ hàng đầu có sức lan tỏa rộng của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đồng thời tích cực chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội lần thứ XII của Đảng./.