Bên lề Đại hội, ngày 16/1, phóng viên đã trao đổi với đại biểu dự Đại hội XI của Đảng về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đại biểu Trần Văn Truyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết tiếp theo phần trao đổi đóng góp ý kiến vào các văn kiện, phần nhân sự có ý nghĩa quyết định đối với việc tổ chức thực hiện.

Vì vậy, các đại biểu dành nhiều thời gian bàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương đáp ứng yêu cầu đây chính là lực lượng lãnh đạo tập trung toàn Đảng và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Tiêu chuẩn phải được đặt lên hàng đầu, người tham gia Ban Chấp hành Trung ương phải là người có đủ phẩm chất, năng lực, kể cả năng lực trí tuệ và năng lực hành động. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, việc nói đi đôi với làm, năng lực hành động đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trở thành một thước đo rất lớn đối với cơ cấu đại biểu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Phần này các đại biểu tập trung bàn rất nhiều.

Theo đại biểu Trần Văn Truyền, cần có số lượng thích hợp để đủ phân công bố trí lãnh đạo những lĩnh vực quan trọng, nhưng quan trọng hàng đầu vẫn là tiêu chuẩn, làm sao chọn được người thực sự có tâm huyết với Đảng, với dân, có trách nhiệm rất cao đối với sự nghiệp của đất nước, có ý chí, hành động quyết liệt.

Thực tiễn phát triển kinh tế xã hội mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong công tác nội chính, mảng đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được một số kết quả quan trọng nhưng chưa đạt yêu cầu đặt ra. Đặc biệt trong thời gian sắp tới Trung ương vẫn coi tham nhũng là một nguy cơ lớn. Vì vậy, cần có người đủ bản lĩnh, có tâm huyết, có khả năng giúp Đảng, Nhà nước giải quyết vấn đề này một cách có hiệu quả. Có như vậy, mới đáp ứng được yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương là bộ tham mưu, lực lượng lãnh đạo chiến đấu của toàn Đảng trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu Trần Văn Truyền bày tỏ trên cơ sở thống nhất cương lĩnh hành động, Ban chấp hành Trung ương lần này sẽ thực sự là một khối đoàn kết thống nhất, thực sự là chỗ dựa để toàn Đảng đoàn kết thống nhất và hành động trong thời gian tới. Ngoài sức chiến đấu trẻ mới được bổ sung, tin tưởng trong Ban Chấp hành Trung ương có đội ngũ những người có nhiều kinh nghiệm, từng trải qua nhiều vị trí, sẽ phất ngọn cờ của Đảng ta tiến lên.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, các đại biểu thảo luận rất kỹ về vấn đề nhân sự. Hy vọng rằng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đủ năng lực, sức mạnh để lãnh đạo thành công việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI.

Về tiêu chuẩn đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, đại biểu cho rằng cần nhấn mạnh tiểu chuẩn có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, khả năng quy tụ, đặc biệt là có sức bật, dám nghĩ, dám làm và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết. Mong Đại hội lựa chọn được những đồng chí có bước đột phá, có quyết sách để đưa đất nước phát triển.

Đại biểu Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chí Linh, Hải Dương cho rằng, công tác nhân sự của Đại hội rất quan trọng, thu hút quan tâm của đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ngoài nước. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương mới có đủ năng lực, có tâm, có tầm, từ đó lãnh đạo đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Đại biểu Nguyễn Anh Cương bày tỏ, là đại biểu dự Đại hội, chúng tôi quan tâm là ngoài năng lực về chuyên môn, đạo đức phẩm chất, người tham gia Ban Chấp hành Trung ương phải có năng lực thực tiễn, luôn gần gũi lắng nghe, có những quyết sách, dám chịu trách nhiệm.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm nhiều tới vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, mong rằng các đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới có điều kiện quan tâm hơn nữa, đi sâu, đi sát cơ sở hơn nữa, có chủ trương, chính sách kịp thời, hiệu quả hơn giúp bà con vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đại biểu Cương cho biết./.