Nhằm giúp người có công với cách mạng ổn định, nâng cao đời sống, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định hỗ trợ hơn 42,2 tỷ đồng làm nhà ở cho 1.504 hộ gia đình người có công với cách mạng; thời gian thực hiện trong 2 năm 2013-2014.

Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả chính sách.

Theo đó, có 596 hộ gia đình có người có công với cách mạng được hỗ trợ xây dựng nhà mới, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; 908 hộ được hỗ trợ sửa chữa khung, tường và thay mái mới nhà ở, với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Trong số các hộ được hỗ trợ xây và sửa nhà có 429 hộ là thân nhân liệt sỹ; 304 hộ có người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 530 hộ có người thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 10 hộ có người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945...

Hiện tỉnh Tuyên Quang đang chỉ đạo các sở, bàn ngành và các địa phương triển khai thực hiện làm nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ngoài ra, để giúp người có công với cách mạng và đồng bào các dân tộc ở 19 xã vùng căn cứ cách mạng cải thiện đời sống, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng đến năm 2015, với tổng vốn đầu tư gần 506 tỷ đồng.

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng căn cứ cách mạng xuống dưới 20%, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/năm, 85% hộ dân được sử dụng nước sạch, 100% số xã duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế và có bác sỹ, 100% thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động lồng ghép với cộng tác viên dân số gia đình và trẻ em…/.

Vũ Quang Đán (TTXVN)