Lực lượng cảnh sát diễn tập phương án giải cứu con tin. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Cụ thể, từ năm 2016-2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu, quán triệt, tổ chức tập huấn chuyên sâu về hai công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom cho các lực lượng có liên quan; xây dựng, hoàn thiện đề án, chương trình, kế hoạch, phương án diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; phối hợp, tổ chức diễn tập, huấn luyện nâng cao năng lực, khả năng phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng; đề nghị Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phối hợp tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống các hành vi khủng bố nói chung và hành vi bắt con tin, khủng bố bằng bom nói riêng cho phù hợp với quy định của hai công ước.

Bên cạnh đó, các đơn vị soạn thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hướng dẫn các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phòng, chống khủng bố; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật tương trợ tư pháp; Luật thi hành tạm giam, tạm giữ; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật khác có liên quan cho phù hợp với hai công ước.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống khủng bố, đối chiếu so sánh với các quy định của hai công ước, đề xuất văn bản cần sửa đổi, bổ sung thay thế, ban hành mới hoặc bãi bỏ gửi Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, qua đó xây dựng, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia phòng, chống khủng bố nói chung và phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom nói riêng trong việc triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hai công ước./.