Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định trong đó quy định tổng mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng  (TCTD) cùng với các công ty trực thuộc và các doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư, tổ chức tín dụng khác.

Theo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, các trường hợp góp vốn, mua cổ phần vượt quá tỷ lệ quy định phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản và đáp ứng đầy đủ các điều kiện như chấp hành đầy đủ các tỷ lệ khác về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, có tỷ lệ nợ xấu (NPL) từ 3% trở xuống và hoạt động kinh doanh có lãi liên tục trong ba năm liền kề trước đó.

Quy định mới nới lỏng hơn về giới hạn cho vay, bảo lãnh. Đối với công ty trực thuộc tổ chức tín dụng là công ty cho thuê tài chính, tổ chức tín dụng được cấp tín dụng không có bảo đảm với mức tối đa không được vượt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng nhưng phải đảm bảo các hạn chế về tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một doanh nghiệp và các doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát.

Ngân hàng Nhà nước cho biết Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng đã được ban hành ngày 19/4/2005 và được sửa đổi bổ sung tại Quyết định ngày 19/1/2007. Những văn bản này đã tạo lập cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên sau một thời gian thực hiện, Quy định này đã bộc lộ một số vướng mắc cần được tháo gỡ ngay để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng phát triển an toàn, ổn định, lành mạnh, theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)