To chuc trien khai giao duc quoc phong va an ninh nam 2018 hinh anh 1Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương vừa ký ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.

Kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

Theo đó, Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan tham mưu giúp Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Đặc biệt là 504 trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn giao về Bộ Lao động​-Thương binh và Xã hội từ 1/1/2017 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 của Chính phủ.

Các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp rà soát, nắm số lượng, phân loại các đối tượng, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định.

Các bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Giáo dục quốc phòng và an ninh; tiếp tục triển khai xây dựng các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh theo Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 30/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức năng liên quan khảo sát các trường nghề trong quân đội, đề xuất với Chính phủ chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ thành các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh để thực hiện Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.

Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung ương chỉ đạo, đôn đốc các quân khu, địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhất là chất lượng các phiên họp hội đồng và thực hiện tốt việc kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh theo kế hoạch ở tất cả các cấp.

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động​-Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Thái Nguyên và các trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ; kiểm tra, khảo sát, chấn chỉnh các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được giao quyền tự chủ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo các điều kiện, nếu không đủ điều kiện thì đưa vào liên kết với trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc trường quân sự cấp tỉnh./.
(TTXVN/Vietnam+)