Ngày 9/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Thực hiện cuộc vận động, Đảng ủy Khối đã xây dựng và chương trình hành động với mục tiêu trọng tâm là làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động, các cơ quan báo chí, các báo, tạp chí chuyên ngành của các cơ quan trong Khối mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc vận động trong toàn ngành và các tầng lớp nhân dân. Các đơn vị văn học, nghệ thuật tổ chức phát động sáng tác triển lãm, quảng bá các tác phẩm về chủ đề Cuộc vận động; các đơn vị nghiên cứu, lý luận đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các tác phẩm quan trọng của Người, giúp mọi người hiểu sâu sắc hơn về Cuộc vận động.

Gắn thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương chủ động bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư để tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội, củng cố hệ thống chính trị, góp phần đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Năm 2010, với chủ đề Cuộc vận động hướng về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng trong khối đã tập trung vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, gắn với các hoạt động kỷ niệm quan trọng trong năm 2010.

Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen 46 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)