Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra , giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2006-2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu: cấp ủy các cấp phải giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2006-2010. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong nhiệm kỳ 2006 - 2010 có sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và trong hành động. Công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; ngăn ngừa, hạn chế sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư biểu dương những kết quả và thành tích đã đạt được của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2006 - 2010.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng chưa đầy đủ; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này. Xử lý kỷ luật còn có trường hợp chưa nghiêm, chưa kịp thời, chưa đồng bộ.

Tình hình chấp hành nghị quyết, Điều lệ Đảng có nơi chưa nghiêm, còn một số tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ mất đoàn kết, tự phê bình và phê bình yếu, một bộ phận cán bộ và người đứng đầu thiếu gương mẫu, buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm; tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra ở một số nơi chưa đủ mạnh, chưa ngang tầm với nhiệm vụ.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu: Thứ nhất, mọi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần yêu cầu: Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành; một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; không kiểm tra là coi như không lãnh đạo; phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ : "Khi đã có đường lối, chính sách đúng thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra, nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích".

Thứ hai, tập trung hơn nữa việc xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước đang còn thiếu hoặc không còn phù hợp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị đã ban hành.

Đó là việc thực hiện chất vấn sao cho phát huy, mở rộng được dân chủ trong Đảng nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc; mở rộng việc thực hiện nhiệm vụ giám sát trong Đảng; việc giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng và đảng viên có hiệu quả.

Thứ ba, cấp ủy các cấp tích cực, chủ động và đích thân kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác của đảng bộ mình, tập trung đi sâu vào kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, củng cố đoàn kết nội bộ, giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm cán bộ chủ chốt và người đứng đầu.

Chỉ đạo xem xét, giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị mình; xử lý nghiêm minh theo pháp luật và theo Điều lệ Đảng những cán bộ, đảng viên có vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các cơ quan nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá và tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, những nơi thường dễ xảy ra vi phạm, nơi có dấu hiệu ban hành chính sách trái với nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bao che sai phạm của cấp dưới; kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời phát hiện nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha.

Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và các tổ chức đảng. Đảng ta là đảng cầm quyền, có vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, nên mọi lĩnh vực đều phải kiểm tra, giám sát, phải chọn đối tượng và nội dung sao cho trúng, cho đúng để phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tránh làm hình thức, đối phó. Thứ năm, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp. Mỗi cán bộ kiểm tra phải tự phấn đấu vươn lên, nâng cao trình độ nhận thức, lý luận, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, phẩm chất trong sáng, tác phong, lề lối làm việc sâu sát, công tâm, vừa có tâm, vừa có tầm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Trong nhiệm kỳ 2006 - 2010, ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát phương hướng, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm được tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đã đi vào kiểm tra ở những lĩnh vực, nơi khó khăn, phức tạp, các vụ việc bức xúc trong xã hội (như các vụ việc ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Hà Giang, Tập đoàn Than - Khoáng sản, gần đây là Tập đoàn Vinashin...).

Nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng được coi trọng, kiểm tra toàn diện, cả cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp, của cấp ủy cấp dưới, các ban đảng, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại được quan tâm chỉ đạo xem xét, giải quyết tương đối kịp thời. Số lượng các cuộc kiểm tra tăng nhiều hơn, nội dung, tính chất, mức độ các cuộc kiểm tra cũng kiên quyết, toàn diện, sâu sắc và hiệu quả cao hơn.

Hội nghị làm việc đến ngày 1/10./.

Đỗ Cường-Hương Thủy (Vietnam+)