Ngày 25/8, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã khai giảng Lớp Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho 56 cán bộ nguồn quy hoạch Thành ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) và những năm tiếp theo.

Đến dự lễ khai giảng có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học cho biết việc tổ chức lớp đào tạo bổ sung, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí cán bộ nguồn quy hoạch Thành ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) và những năm tiếp theo nhằm giúp các đồng chí củng cố, cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức về chính trị-xã hội, lập trường cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng các bài học từ thực tiễn để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố cần ra sức học tập, bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận gắn với thực tiễn; vận dụng sáng tạo và góp phần bổ sung phát triển lý luận trên các mặt để không ngừng nâng cao năng lực tư duy và có hoạt động thực tiễn nổi trội.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu các học viên ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức để vận dụng vào công việc đang đảm trách một cách tốt nhất.

Trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề sinh động, phong phú và rất phức tạp, đòi hỏi người cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý phải kịp thời nắm bắt, phân tích, xử lý có hiệu quả. Việc nghiên cứu, đúc kết thực tiễn phải được coi là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu.

Trong thời gian học tập, kéo dài hơn hai tháng, các học viên tập trung nghiên cứu làm rõ những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu sâu Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết Trung ương ban hành trong những năm qua.

Lớp học cũng nghiên cứu, trao đổi thảo luận về những vấn đề mới, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới, về kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, những vấn đề thuộc về quan điểm của Đảng xác định đối tác, đối tượng; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác vận động nhân dân; những kiến thức về kỹ năng lãnh đạo quản lý; khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và khả năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành./.
Liên Phương (TTXVN/Vietnam+)