Quang cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhiều vấn đề liên quan đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế​-văn hóa-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 cũng như các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2017 đã được tập trung thảo luận, làm rõ tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, kết thúc ngày 1/12.

Đảm bảo nguồn thu, đầu tư phát triển

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Thành phố tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể cơ cấu lại ngân sách nhà nước phù hợp với thực tiễn thành phố, đảm bảo nguyên tắc triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công, đa dạng hóa và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển. Đảm bảo yêu cầu tập trung nguồn vốn đầu tư thực hiện 7 chương trình đột phá, các công trình trọng điểm có sức lan tỏa và giải quyết các vấn đề phát triển, vấn đề cấp bách của thành phố.

Thảo luận về cơ sở đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng trong năm 2017 của thành phố là từ 8,4-8,7% trong bối cảnh điều kiện ngân sách khó khăn, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng của thành phố chưa phát huy hết.

Trong năm 2017, nếu chúng ta có các cơ chế, chính sách để phát huy về nguồn vốn, lao động và quản lý để tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Trước chỉ tiêu được giao thu ngân sách năm 2017 là 347.882 tỷ đồng, tăng 16,62%, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, nguồn thu chủ yếu từ sản xuất, vì vậy cần có chính sách để thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng kinh tế để có nguồn thu.

Ông Nguyễn Thành Phong phân tích, để có nguồn thu, thành phố đối mặt với 3 tác động lớn, đó là chúng ta đang trong quá trình phải thực hiện các cam kết hiệp định thương mại thế hệ mới, từ đó nhiều nguồn thu giảm; tỷ lệ ngân sách để lại còn 18%, nguồn vốn đối ứng, "vốn mồi" khó khăn hơn; cuối cùng là các điểm nghẽn về thủ tục hành chính.

Trước những vấn đề trên, người đứng đầu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định​ trong điều kiện khó khăn phải hợp lực, quyết tâm để hoàn thành, trước hết phải thúc đẩy sản xuất.

Liên quan đến huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cùng với các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung đảm bảo tăng trưởng kinh tế, ngành thuế bồi dưỡng các nguồn thu, thành phố có thể huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân, nguồn quảng cáo (trên xe buýt...), sử dụng nguồn vốn từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...

Theo ông Phạm Phú Quốc, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh​ trong điều kiện vốn ngân sách còn hạn chế, thành phố cần tích cực khuyến khích huy động nguồn lực đầu tư của toàn xã hội như đẩy mạnh kêu gọi hợp tác công tư, tạo điều kiện để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nhằm giảm bớt áp lực cho ngân sách, chủ động đề xuất Trung ương phân cấp một số nguồn thu, áp dụng các loại thuế hay phí đặc thù cho thành phố…

Theo ông Phạm Phú Quốc, xuất phát từ thực tiễn của thành phố, có thể phân loại các nguồn lực huy động để đầu tư phát triển hạ tầng theo 5 nhóm gồm từ cân đối ngân sách nhà nước hàng năm; khai thác quỹ đất, quỹ nhà; nguồn thu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc thành phố và cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp có thu; huy động các nguồn vốn vay trong và ngoài nước; huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Đề cập đến vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cần tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư thật sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố; thường xuyên bám sát cơ sở, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường thông tin để doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách của thành phố; hỗ trợ, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Về lâu dài, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn tất các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đột phá nhằm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền gắn với giao nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế​-văn hóa-xã hội của địa phương.

Nâng cao vai trò người đứng đầu

Nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2016 đã góp phần rất quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016 của Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, sát hợp thực tiễn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

"Chú trọng xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu thực hiện hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao với quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu,” ông Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, ông Đinh La Thăng đề nghị, cần tập trung xây dựng, củng cố, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Thực hiện hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là bí thư cấp ủy, phải trực tiếp và thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát với nội dung trọng tâm, trọng điểm; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 7 chương trình đột phá, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng lưu ý, các cấp chính quyền, đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác chuẩn bị chăm lo chu đáo cho nhân dân thành phố về vật chất, đời sống văn hóa tinh thần nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán, nhất là diện chính sách, có công, người già neo đơn, hộ nghèo, công nhân lao động… trên địa bàn thành phố; đảm bảo mọi người dân thành phố đều được vui Tết cổ truyền của dân tộc./.