Mạng Chính phủ Trung Quốc ngày 6/5 chính thức công bố Thông tri của Văn phòng Quốc vụ viện về việc thành lập đơn vị lãnh đạo tổng điều tra kinh tế toàn quốc lần thứ ba, do Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ đứng đầu, nhằm tăng cường lãnh đạo đối với công tác tổng điều tra này.

Chức năng chủ yếu của đơn vị là phụ trách tổ chức và thực thi tổng điều tra kinh tế toàn quốc lần thứ ba, điều hòa giải quyết những vấn đề lớn trong cuộc tổng điều tra.

Văn phòng đơn vị lãnh đạo được đặt tại Cục Thống kê Nhà nước, nghiên cứu đề xuất các phương án kiến nghị cần giải quyết; đôn đốc thực hiện các nghị định của đơn vị; tăng cường phối hợp điều hòa với các khu vực, bộ ngành liên quan; đảm nhiệm các phần việc khác do đơn vị phân công.

Thông tri nêu rõ đơn vị lãnh đạo tổng điều tra kinh tế toàn quốc lần thứ ba không được coi là cơ quan điều hòa nghị sự của Quốc vụ viện, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự động giải tán.

Trước đó, Quốc vụ viện Trung Quốc đã tiến hành hai cuộc tổng điều tra kinh tế toàn quốc lần lượt vào các năm 2004 và 2008./.

(TTXVN)