Đến cuối tháng 5, Trà Vinh có gần 100 tổ chức cơ sở Đảng đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, chiếm gần 18% so với tổng số tổ chức cơ sở Đảng của tỉnh.

Trong số đó, có 14 tổ chức cơ sở Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh chọn làm thí điểm tiến hành Đại hội đại biểu để bầu cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh rút kinh nghiệm trong việc mở rộng dân chủ trong bầu cử của Đảng; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự chủ chốt ở Đảng bộ cơ sở; phát huy trí tuệ, đề cao quyền và nghĩa vụ của đảng viên, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng bộ trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng của cấp ủy.

Nhờ tập trung chỉ đạo, đại hội các tổ chức cơ sở Đảng đã tiến hành xong đều đạt yêu cầu, đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị, bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đúng nguyên tắc, thủ tục theo qui định của Điều lệ Đảng và Qui chế bầu cử trong Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)