Ngày 16/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh (khóa 8) đã tổ chức kỳ họp bất thường, bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Tâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè vào chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã biểu quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đồng Văn Lâm. Trước đó ông Đồng Văn Lâm được điều về giữ chức Bí thư huyện ủy Trà Cú.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu thảo luận một số vấn đề về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm bảo đảm sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế trhị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, xây dựng và bảo vệ đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế; xem xét, quyết định việc phê duyệt tổng số biên chế công chức được giao và tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013./.

Lê Hiền (TTXVN)