Kỳ họp thứ nhất khóa XII của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (CPPCC) đã bế mạc sáng ngày 12/3 với việc thông qua các quyết nghị chính trị quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển quốc gia.

CPPCC đã bầu ban lãnh đạo mới gồm Chủ tịch Du Chính Thanh, Tổng Thư ký Trương Khánh Lê, 23 Phó Chủ tịch và 299 Ủy viên thường vụ.

Trong quyết nghị của Ủy ban toàn quốc kỳ họp thứ nhất khóa XII, CPPCC khẳng định Trung Quốc trong năm năm qua, mặc dù phải đối mặt với môi trường quốc tế phức tạp và gánh vác nhiệm vụ nặng nề của sự nghiệp cải cách phát triển ổn định, nhưng đã đoàn kết giương cao ngọn cờ vĩ đại xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, hoàn thành thắng lợi Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ 11, thúc đẩy xây dựng toàn diện nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, xây dựng văn hóa-xã hội và văn minh sinh thái...

[Trung Quốc khai mạc hội nghị Chính hiệp năm 2013]

Quyết nghị Chính trị của CPPCC nhấn mạnh, đi sâu học tập và quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong thời gian tới, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và quản lý nhà nước theo pháp luật.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quyết nghị của CPPCC cho rằng cần kiên trì với đường lối lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, tăng cường điều tiết vĩ mô, mở rộng nội nhu, điều chỉnh kết cấu ngành nghề, giảm khí thải và chú trọng bảo vệ môi trường…để thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh và ổn định.

Ngoài ra, quyết nghị của CPPCC còn nhấn mạnh thời gian tới Trung Quốc cần tập trung giải quyết tốt một số vấn đề của công tác dân sinh như giáo dục, phân phối thu nhập, y tế, bảo hiểm xã hội và an toàn thực phẩm…

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, tân Chủ tịch Du Chính Thanh khẳng định CPPCC sẽ thúc đẩy dân chủ hiệp thương và không mô phỏng các hệ thống chính trị của phương Tây trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Ông Du Chính Thanh nhấn mạnh dân chủ hiệp thương của CPPCC lấy Hiến pháp, Hiến chương của CPPCC và các chính sách liên quan làm nền tảng, và hệ thống hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự bảo đảm./.

(TTXVN)