Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc vừa đưa vào sử dụng con dấu chống giả thế hệ mới nhằm chống lại các hành vi vi phạm pháp luật làm giả con dấu.
 
Con dấu chống giả thế hệ mới được triển khai theo bốn phương án chống làm giả.

Thứ nhất, Sở công an thành phố Bắc Kinh thực hiện khắc 13 mã số thống nhất trên mặt con dấu. Người sử dụng có thể nhận biết con dấu đã được kiểm duyệt hay chưa thông qua đường dây điện thoại của Sở công an thành phố Bắc Kinh.

Thứ hai, gắn chíp chuyên dụng chống làm giả vào trong con dấu. Chíp chuyên dụng sẽ ghi chép thông tin kiểm duyệt và mã số khắc trên con dấu do Sở công an thành phố Bắc Kinh thực hiện. Người sử dụng có thể dùng thiết bị đọc chuyên dụng để nhận biết giả hay thật.

Thứ ba, xây dựng kho thông tin niêm phong con dấu trong toàn thành phố Bắc Kinh, lưu trữ toàn bộ con dấu và niêm phong của các đơn vị bằng công nghệ kỹ thuật scan.

Thứ tư, quy định vật liệu dùng làm mặt con dấu, nhằm khắc phục tình trạng con dấu mòn, biến hình.

Việc sử dụng con dấu chống giả thế hệ mới có ý nghĩa quan trọng giúp tăng cường hiệu quả ý thức rủi ro, tránh tổn hại về kinh tế và các xâm hại liên quan./.