Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tuyên Quang đã huy động các nguồn lực đầu tư hơn 4.960 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đầu tư hơn 126 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 2.643 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án gần 1.429 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp hơn 184 tỷ đồng; nhân dân đóng góp hơn 576 tỷ đồng.

Ðể sử dụng các nguồn vốn hiệu quả, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức được trên 170 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho trên 14.500 lượt học viên là cán bộ các cấp.

Ngoài ra, các xã trong tỉnh đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng hơn 1.765 km đường bêtông nông thôn; xây dựng 66 công trình thủy lợi; hỗ trợ xây dựng trên 700 phòng học và hạng mục phụ trợ của trường học...

Đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có 3 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 19 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 93 xã đạt 5-9 tiêu chí; 14 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2015, có 5% số xã (7 xã) đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia); 100% số xã trong tỉnh đạt chuẩn 3 tiêu chí quy hoạch, y tế và hệ thống chính trị vững mạnh; không còn hộ gia đình nào phải ở nhà dột nát; 70% số km đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bêtông hóa…/.