Đổi mới vai trò Nhà nước trong quá trình chuyển đổi là một trong những nội dung của Diễn đàn “Việt Nam-Đổi mới và phát triển” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 10/12, tại Hà Nội.

Diễn đàn là một phần trong khuôn khổ nội dung hỗ trợ cải cách vĩ mô mà Chính phủ Đức tài trợ cho Việt Nam.

Theo các đánh giá tại diễn đàn này, năm 2010 là năm quan trọng với Việt Nam không chỉ vì là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm (2006-2010) mà còn là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) để từ đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tiếp theo (2011-2015).

Do vậy, việc chuẩn bị, xây dựng và đề xuất những chính sách lớn cho các kế hoạch là một nhiệm vụ quan trọng.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu như tốc độ tăng trưởng tương đối cao trong thời gian dài, ổn định kinh tế, bước đầu chuyển dịch cơ cấu, mở cửa và hội nhập, phát triển mạnh kinh tế ngoài nhà nước, giảm nghèo tương đối thành công, cải cách hành chính, các vấn đề xã hội và môi trường...

Tuy nhiên, còn một điểm thắt nút trong phát triển cần được tháo gỡ là thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Các tham luận đã tập trung làm rõ vai trò của Nhà nước trong quá trình chuyển đổi, nêu rõ 4 vấn đề về trách nhiệm là trách nhiệm can thiệp vào nền kinh tế; cung ứng dịch vụ; xử lý chênh lệch vùng; bảo đảm an sinh xã hội trật tự, an toàn.

Cùng với đó là các vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách hành chính, chính sách phát triển vùng, chính sách an sinh xã hội. Nhiều kiến nghị đã được đưa ra nhằm đổi mới hơn nữa vai trò của nhà nước trong quá trình phát triển

Ông Matthias Reiche, đại diện Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) khẳng định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, 10 năm là những chiến lược khung định hướng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và cho các nhà tài trợ.

Trong khuôn khổ hỗ trợ Việt Nam cải cách vĩ mô, Chính phủ Đức sẽ hỗ trợ hơn nữa cho Chính phủ Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)