Van dung linh hoat duong loi doi ngoai cua Dang trong co che phoi hop hinh anh 1Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân Hội nghị Đối ngoại toàn quốc nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 14/12, các đại biểu tham dự bày tỏ tinh thần thống nhất, tin tưởng Hội nghị sẽ góp phần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; đồng thời khẳng định trong bối cảnh mới, sẽ quyết tâm đổi mới các hình thức, phương pháp hoạt động đối ngoại, nỗ lực quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Sớm xây dựng chiến lược đối ngoại từng ngành, từng địa phương

Để phát huy sức mạnh 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong thời gian tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định quán triệt đường lối Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại; từ đó sớm xây dựng những định hướng, chiến lược, kế hoạch công tác đối ngoại cụ thể của từng ngành, từng địa phương.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh việc phát huy những mối quan hệ, các đối tác, các hình thức quan hệ đã có; nỗ lực nghiên cứu để mở rộng quan hệ đối tác cũng như đổi mới các hình thức, phương pháp hoạt động; đồng thời phải luôn luôn chú ý đến công tác nghiên cứu để theo dõi sát tình hình, công tác tham mưu chiến lược để vừa chủ động lâu dài, vừa xử lý những tình huống trước mắt.

“Trong quá trình thực hiện phải vận dụng đường lối đối ngoại của Đảng, những nguyên tắc, phương châm của đường lối đối ngoại trong cơ chế phối hợp chặt chẽ; chú trọng nhiệm vụ nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đối ngoại,” Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh.

[Hội nghị Đối ngoại: Nâng cao tư duy đối ngoại trong phát triển]

Đánh giá vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện, ông Lê Hoài Trung nêu rõ cần nhìn nhận trước hết về vị trí của Quốc hội trong hệ thống chính trị - cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, tham gia vào các lĩnh vực hoạt động quan trọng nhất của toàn xã hội, đất nước; phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Hiện nay, các Quốc hội, nghị viện trên thế giới tích cực tham gia vào đời sống quốc tế - những chủ thể rất quan trọng trong sinh hoạt quốc tế ngày nay. Trong khi đó, Quốc hội có truyền thống vừa thể hiện hoạt động của Đảng, vừa thể hiện hoạt động của Nhà nước, tiếng nói của nhân dân; qua đó có đóng góp quan trọng trong công tác đối ngoại.

Đối tác đối ngoại của Quốc hội rất đa dạng, hình thức hoạt động linh hoạt, có nhiều cơ chế tổ chức để đối ngoại linh hoạt, đa dạng, hiệu quả hơn.

Để phát huy lợi thế ngoại giao nghị viện trong giai đoạn hiện nay, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho rằng các ngành đối ngoại nói chung quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại là vấn đề rất quan trọng.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, các đối tác cũng có nhiều thay đổi, thế và lực của chúng ta mạnh hơn nhưng chúng ta cũng vẫn có mặt còn hạn chế như Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra và cần khắc phục; cùng với công tác nghiên cứu, tham mưu là công tác thường xuyên, chúng ta phải chủ động hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác đối ngoại, trong đó có ngoại giao đối ngoại của Quốc hội.

“Quan trọng hơn nữa phải nâng cao năng lực đội ngũ người làm công tác đối ngoại nói chung, trong đó đối ngoại Quốc hội, gắn bó, phản ánh được những quan tâm, lợi ích của các địa phương và người dân bởi Quốc hội là đại biểu cho nhân dân,” Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Đại sứ, Trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân đánh giá cao ý nghĩa lịch sử cũng như mục tiêu đề ra của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc.

Bởi đây là Hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị.

Van dung linh hoat duong loi doi ngoai cua Dang trong co che phoi hop hinh anh 2Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân tin tưởng Hội nghị Đối ngoại toàn quốc sẽ góp phần chủ động quán triệt sâu sắc, thống nhất Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hiệu quả nhất, thực chất nhất.

Là đại diện của Việt Nam tại tổ chức UNESCO, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam, từ uy tín quốc gia, khả năng nắm bắt tâm tư chung, năng lực, hài hòa sự khác biệt lợi ích giữa các thành viên, khả năng thương lượng, điều hành, dẫn dắt, đề xuất sáng kiến… để phát huy vai trò đối ngoại văn hóa trong thực hiện công tác đối ngoại nói chung.

“Đối ngoại văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng của công tác đối ngoại, là nền tảng, động lực nội sinh cho phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh hội nhập toàn diện và sâu rộng, công tác đối ngoại văn hóa càng phải đặt vào vị trí trung tâm,” Đại sứ Lê Thị Hồng Vân nhấn mạnh.

Với ý nghĩa quan trọng, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân cho rằng việc triển khai công tác đối ngoại văn hóa theo đường lối đối ngoại đã đề ra tại Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Văn hóa toàn quốc là những định hướng cụ thể cho những người làm công tác đối ngoại trên lĩnh vực này, trong đó có phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO.

Từ đó, các kế hoạch hoạt động tập trung quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới cũng như tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tạo cầu nối để tiếp tục phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nhưng cũng truyền tải hình ảnh của Việt Nam rất đổi mới, năng động trong hội nhập quốc tế.

Chia sẻ tin vui về việc dự kiến ngày mai (15/12), nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân cho biết, đây là niềm tự hào bởi Việt Nam là một trong những nước có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đại diện của nhân loại, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị văn hóa, những đóng góp của Việt Nam cho văn hóa nhân loại.

“Đồng thời, đây cũng là động lực để chúng ta tiếp tục phát huy giá trị của những di sản, danh hiệu văn hóa cho phát triển bền vững và bao trùm của Việt Nam. Cùng với đó, đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cộng đồng, địa phương, từng người dân không chỉ phát huy niềm tự hào mà còn đóng góp tích cực vào việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ tương lai,” Đại sứ Lê Thị Hồng Vân khẳng định./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)