Nhân kỷ niệm lần thứ 145 ngày sinh của V.I.Lenin và hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 21/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Phát triển và vận dụng sáng tạo di sản tư tưởng V.I Lenin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam."

Phát biểu đề dẫn hội thảo, giáo sư, tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh tên tuổi, sự nghiệp và cống hiến to lớn của V.I Lenin đối với cách mạng thế giới gắn liền với những cống hiến của ông trong việc bảo vệ, vận dụng và bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận Mácxit nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong phạm vi từng nước và trên thế giới.

Hội thảo nhằm nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nguyên lý trong di sản tư tưởng của V.I Lenin, từ đó vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới.

Hội thảo là hoạt động khoa học lý luận chính trị có ý nghĩa to lớn trong việc nghiên cứu, đánh giá khách quan những cống hiến của V.I Lenin đối với cách mạng thế giới nói chung và đối với cách mạng Việt Nam nói riêng, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Đây cũng là dịp để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn di sản tư tưởng lý luận của V.I.Lenin theo cả chiều rộng và chiều sâu, tiếp cận, nghiên cứu các vấn đề dưới nhiều góc độ trong điều kiện, hoàn cảnh mới.

Các tham luận gửi đến và trình bày tại Hội thảo đã đề cập đến hệ thống quan điểm, tư tưởng của V.I.Lenin trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, xây dựng đảng, chính quyền nhà nước.

Việc vận dụng và bổ sung, phát triển sáng tạo quan điểm lý luận của V.I.Lenin đã được các đại biểu dự hội thảo tiếp cận dưới nhiều góc độ mới, với thái độ nghiêm túc, khoa học trong đánh giá khách quan những giá trị bền vững của các nguyên lý lý luận của V.I. Lenin đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời chỉ ra những hạn chế lịch sử vốn có trong một số quan điểm dự báo về Chủ nghĩa tư bản, về triển vọng của Chủ nghĩa xã hội trong tương quan với Chủ nghĩa tư bản, về thời đại ngày nay…

Trên các bình diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối nội và đối ngoại của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, các nội dung vận dụng và phát triển sáng tạo di sản tư tưởng của V.I. Lenin đã được phân tích, đánh giá một cách khoa học-thực tiễn.

Đặc biệt, việc làm sáng tỏ thêm tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam là minh chứng cho việc kiên định với chủ nghĩa Marx-Lenin, đồng thời phải thường xuyên bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin nói chung, tư tưởng của V.I. Lenin nói riêng trong điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Hội thảo khẳng định công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo, từ đổi mới tư duy đến đổi mới toàn diện đã đưa đến những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên con đường phát triển của Việt Nam.

Một bài học kinh nghiệm quý báu mà suốt quá trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng đúc kết là trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối, mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu nhấn mạnh kỷ niệm ngày sinh của Lenin, việc làm thiết thực là tiếp tục nghiên cứu với thái độ khoa học, quán triệt, vận dụng những nguyên lý lý luận của Người, đồng thời phải bổ sung, phát triển sáng tạo di sản tư tưởng lý luận đó nhằm thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao tính chiến đấu của tư tưởng lý luận của Đảng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc hoặc phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam hiện nay./.