Sáng 3/7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 4 luật và luật sửa đổi đã được kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII thông qua.

Bốn luật được công bố là Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật quy hoạch đô thị.

Thêm đối tượng người Việt ở nước ngoài được sở hữu nhà ở

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai chia đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài thành hai nhóm khác nhau là người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam, trong đó người có quốc tịch Việt Nam có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam không phân biệt đối tượng như Điều 126 Luật nhà ở hiện hành.

Luật sửa đổi, bổ sung thêm hai đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam là "những người có chuyên môn, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu, đang làm việc tại Việt Nam" và " người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước".

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai quy định một số điểm mới so với Điều 126 Luật nhà ở hiện hành là các đối tượng phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên mới được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Như vậy điều kiện của các đối tượng quy định tại điều này được rút ngắn thời gian cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng xuống còn 3 tháng, nhưng phải có thêm Giấy miễn thị thực do cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2009.

Thống nhất "một giấy"

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (gọi tắt là Luật sửa đổi) có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai và Luật Nhà ở.

Luật sửa đổi được xây dựng với mục tiêu làm rõ, chuẩn xác hóa các quy định liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tế áp dụng; sửa đổi các quy trình, thủ tục liên quan đến quá trình đầu tư, xây dựng cơ bản; đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Luật sửa đổi quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại thống nhất trong cả nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2009.

Quản lý hoạt động của cơ quan đại diện trong tiến trình hội nhập

Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Luật cơ quan đại diện) quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế liên chính phủ.

Luật cơ quan đại diện sẽ thay thế Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 và Pháp lệnh cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam ở nước ngoài năm 1993, nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại, bất cập về pháp lý trong thực tiễn áp dụng 2 pháp lệnh.

Luật này cũng nhằm hoàn thiện thêm các quy phạm pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan đại diện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Lần đầu tiên vị trí pháp lý và các nhiệm vụ cơ bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định trong Luật, khẳng định cơ quan đại diện được Chính phủ thành lập và do Bộ Ngoại giao Việt Nam trực tiếp quản lý, thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế tiếp nhận.

Luật cơ quan đại diện có hiệu lực từ ngày 2/9/2009.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong xây dựng và phát triển đô thị

Luật quy hoạch đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Luật quy hoạch đô thị tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, phù hợp cho công tác quy hoạch và quản lý đô thị Việt Nam hiện nay.

Luật quy hoạch đô thị cũng quy định về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị; quản lý không gian ngầm và công trình xây dựng ngầm.

Luật quy hoạch đô thị có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)