Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III của Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 7/8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ ba.

​Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng đã dự đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức điều hành công việc h​àng ngày của Đảng... đó là, công tác "có tầm quan trọng đặc biệt."

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Trung ương Đảng, trong thời gian tới, ​Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan, đơn vị; tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc.

Việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trước mắt là tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các phong trào thi đua cần gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng.

Cán bộ, đảng viên, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nhiệm vụ, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời, trung thực với các cơ quan lãnh đạo của Đảng; có phong cách, lề lối làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, có ý thức trách nhiệm cao trước công việc, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

​Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý công tác thi đua, khen thưởng ở Văn phòng Trung ương Đảng cần được tổ chức phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và hướng về cơ sở. Phong trào thi đua phải có nội dung cụ thể, thiết thực, có kế hoạch tổ chức chu đáo, không phô trương, hình thức nhằm đạt hiệu quả cao.

​Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Vụ Thư ký (Văn phòng Trung ương Đảng).

Tại đại hội, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 với những nội dung chính: phấn đấu thực hiện tốt việc tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thường xuyên, đột xuất, công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai thắng lợi Nghị quyết; Đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tài chính và các điều kiện vật chất phục vụ kịp thời các hoạt động của Trung ương, các ban Đảng ở Trung ương.../.