Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ ký chính thức Hiệp định vay cho Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện và Hiệp định vay cho Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010 với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Hiệp định vay cho Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện, Chính phủ Đức, thông qua KfW cam kết tài trợ cho Việt Nam 80 triệu euro vốn vay phát triển, 40 triệu euro vốn vay xúc tiến để xây dựng và củng cố lưới điện 110 kV; cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện trung và hạ áp nông thôn sau tiếp nhận; giảm tổn thất điện năng trên lưới điện; tăng cường chất lượng điện năng và tiêu chuẩn an toàn điện; công bằng cho khách hàng nông thôn và thành thị khi được cấp điện về giá điện và chất lượng dịch vụ.

Theo Hiệp định vay cho Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010, Chính phủ Đức, thông qua KfW cam kết tài trợ cho Việt Nam 20 triệu euro từ nguồn vốn vay theo điều kiện IDA để cung cấp trang thiết y tế bổ sung cho một số bệnh viện tại các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Yên Bái; và hỗ trợ cải thiện công tác quản lý chất thải tại một số bệnh viện các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Yên Bái, Thái Bình, Nghệ An và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Với hai hiệp định vay này, Chính phủ Đức, thông qua KfW tiếp tục khẳng định vị trí là nhà tài trợ song phương lớn thứ ba (sau Nhật Bản và Pháp) cho Việt Nam./.