VEAM lan dau tien to chuc Dai hoi co dong sau khi co phan hoa hinh anh 1VEAM tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất, ngày 18/1. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 18/1, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức kỳ Đại hội cổ đông lần đầu tiên, sau cổ phần hóa và bán đấu giá lần đầu ra công chúng.

Đại hội lần này, cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đồng thời bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động năm 2017, mức chi trả thù lao và lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Theo Báo cáo tài chính, tổng doanh thu của Tổng công ty trong năm 2016 ước đạt 11.315 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 3.602 tỷ đồng. Năm 2017, VEAM đạt mục tiêu doanh thu là 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.600 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (đơn vị: tỷ đồng)


Bên cạnh đó, tổng quỹ lương và thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2017 là 4,046 tỷ đồng (5 người), Ban kiểm soát là 1,767 tỷ đồng (3 người).

Trước đó, Tổng Công ty máy động lựcmáy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tổ chức phiên IPO (ngày 12/8/2016) và đã bán 149,8 triệu cổ phần (tương đương 89% số cổ phần đưa ra đấu giá) thu về cho Nhà nước hơn 2.142 tỷ đồng./.

Ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM, trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa.
Linh Chi (Vietnam+)