VIB duoc chap thuan tang von dieu le len 9.244 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) được tăng vốn điều lệ từ 7.834 tỷ đồng lên gần 9.245 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông VIB thông qua.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VIB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, tuân thủ quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

[VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.400 tỷ đồng năm 2019]

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VIB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong năm 2019, VIB chi trả 5,5% cổ tức bằng tiền mặt và 18% bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông, đồng thời sử dụng hơn 7,7 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên.

Năm 2019, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.400 tỷ đồng (tăng 24% so với năm 2018), tổng tài sản 182.908 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 136.509 tỷ đồng, huy động vốn 127.198 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%./.

Thúy Hà (Vietnam+)