Từ ngày 1/12, chủ sử dụng lao động sẽ thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam./.