Theo kết quả từ phía Nhật Bản, chất lượng nước khu thả cá Koisông Tô Lịch và Hồ Tây có 36/36 chỉ tiêu đạt quy chuẩn của Việt Nam. Mùi hôi thối sông Tô Lịch giảm 200 lần, Hồ Tây giảm 30 lần.

Điều mà Bộ Tài Nguyên và Môi trường quan tâm là khả năng thích ứng với nước thải của Việt Nam cũng như tài chính của dự án này. Nếu công nghệ này đáp ứng đủ các yếu tố sẽ nghiên cứu áp dụng rộng rãi tại Việt Nam.

(Vnews)