Theo thống kê, tình trạng xâm hại bạo lực trẻ em, trong đó có trẻ em gái, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua không phải mức cao so với nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, những con số này mới chỉ là bề nổi và thực tế còn nhiều góc khuất./.