Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn ra được những người ưu tú nhất, có tài có đức; hết lòng vì dân vì nước, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển đi lên./.

(Vnews/Vietnam+)