Các phân tích về hệ gene người Việt được công bố thể hiện sự khác biệt của người Kinh đối với các quần thể người khác. So sánh với cơ sở dữ liệu 1.000 hệ gene người, khoảng 1/3 số lượng biến đổi di truyền ở quần thể người Kinh không xuất hiện trong quần thể người Hán và ngược lại.

Đặc biệt, kết quả phân tích nguồn gốc tổ tiên của các quần thể người cho thấy người Kinh Việt Nam có nguồn gốc chính từ người Đông Nam Á cổ đại. Các dữ liệu cũng khẳng định người Kinh và người Thái có hệ gene tương đồng cao và quan hệ tiến hóa gần gũi.

Đây được đánh giá là một trong những công trình nghiên cứu lớn và công phu nhất về bộ gene người Việt từ trước đến nay với nhiều phát hiện quan trọng. Cơ sở dữ liệu hệ gene người Việt này được coi là cuốn từ điển đầy đủ nhất tra cứu về hệ thống dữ liệu gene người Việt tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, các nhà khoa học trong nước thường phải tham chiếu bộ gene từ quần thể người nước ngoài. Các kết quả nghiên cứu cũng mở ra những ứng dụng lớn trong y-sinh của Việt Nam trong tương lai./.

(Vnews)